General Information

Home

Organising Committee

Program

Conference

Call for Papers

Paper Submission

Registration

Keynote Speakers

Plenary Panel

Local Information

Hotel Reservation

Conference Venue

Visa Application

Ohrid City

Others

Past ICCAs

 

 

 

Organising Committee


General Chairs


Lihua Xie
Singapore

Jovan Stefanovski
Macedonia


Program Chairs


Lu Liu
Hong Kong

Mile Stankovski
Macedonia

Regional Chairs


Xiaoqi Chen
New Zealand

Zhengtao Ding
UK

Minyue Fu
Australia

Yiguang Hong
China

Karl Henrik Johansson
Sweden

Zongli Lin
USA

Ling Shi
Hong Kong, China

Qingguo Wang
South Africa

Xin Xin
Japan

Huanshui Zhang
China

Fumin Zhang
USA

Invited Session Chairs


Xiang Chen
Canada

Gary Feng
Hong Kong, China

Guoqiang Hu
Singapore

Chee Khiang Pang
Singapore

Feng Lin
Singapore

Bayu Jayawardhana
Netherland

Zhong-Ping Jiang
USA

Yilin Mo
Singapore

Daniel Quevedo
Germany

Tielong Shen
Japan

Zhendong Sun
China

Keyou You
China

Panel Session Chairs


Ben M. Chen
Singapore

Jie Chen
China


Publication Chairs


Hai Lin
USA

Cvetko Andreevski
Macedonia

Publicity Chairs


Vesna Ojleska Latkoska
Macedonia

Shuai Liu
Singapore

Maobin Lu
Hong Kong, China

Ying Tan
Australia

Jian Sun
China

Rong Su
Singapore

Yunfeng Zhang
Singapore


Local Arrangement Chair


Goran Stojanovski
Macedonia

Award Committee Chair


Jie Huang
Hong Kong, China


Finance Chairs


Jianliang Wang
Singapore


Registration Chairs


Youyi Wang
Singapore

Cheng Xiang
Singapore